با استفاده از این کد میتونید لیست برنامه های نصب شده رو میتونید به دست بیارید…

Private Sub ShowInstalledApps
Dim pm As PackageManager ‘phone library
For Each pck As String In pm.GetInstalledPackages
Dim name As String = pm.GetApplicationLabel(pck)
Log(name)
Next
End Sub

فهرست